Projecten

De Stelselcatalogus bevat informatie over gegevens en begrippen in basisregistraties, maar er zijn binnen de overheid nog veel meer bronregistraties. Ook deze bevatten gegevens en begrippen die beschreven worden in vaak sectorale catalogi. Doordat de Stelselcatalogus is vormgegeven op basis van de principes van open standaarden, open data en linked data is zij in staat om:

  1. 'Vreemde registraties' te integreren en te huisvesten;
  2. Het kale instrument aan te bieden als tool om sectoraal nieuwe catalogi te realiseren en te verbinden.

Vanuit deze twee toepassingsvormen werkt het projectteam Stelselcatalogus samen met de volgende projecten.

Ministerie VWS i-HLZ/GuSTan

Vanuit i-HLZ/GuStan wordt momenteel gewerkt aan een zogenaamde 'Basisset' waardoor betrokken organisaties en instanties op basis van gemeenschappelijke taal en begrippen gaan samenwerken. Door een beperkt gekozen set begrippen zowel te koppelen aan persona’s uit het project KLIK als aan bijvoorbeeld het proces 'Toewijzen en toeleiding' is het mogelijk catalogus te vullen vanuit de Stelselcatalogus en registraties van de betrokken deelnemende organisaties (CVZ, CAK, KING, ZN, CIZ, Zorgaanbieders). De Stelselcatalogus verschaft met haar functies inzicht in hoe de betrokken organisaties kijken naar de afgesproken begrippen waardoor daar waar nodig en relevant de noodzakelijke discussie aangaande integratie, harmonisatie en eventueel standaardisatie onderbouwd gevoerd kan worden.

Ministerie BZK GBA-adresonderzoek

De Stelselcatalogus kan voor RvIG een actieve rol spelen in de verbetering van het gebruik en de aansluiting van GBA-gegevens door haar afnemers. Op basis van de in de Stelselcatalogus aanwezige gegevens en begrippen, die gekoppeld zijn aan wet- en regelgeving is het mogelijk om nadere afspraken te maken ten aanzien van levering en gebruik. Hiervoor dient in samenwerking met een aantal afnemende partijen (UWV, gemeenten, etc.) het zogenaamde koppelvlak tussen GBA en afnemende registraties in kaart te worden gebracht. Op basis van de gegevens en begrippen in de Stelselcatalogus en de procesbeschrijvingen vanuit de afnemers kunnen nadere afspraken worden gemaakt en verbeteringen worden doorgevoerd.

Ministerie OCW/DUO Aanmelden/Inschrijven MBO

De Stelselcatalogus kan voor DUO een actieve rol spelen in de verbetering en optimalisatie van het proces Aanmelden/Inschrijven MBO. De in de Stelselcatalogus aanwezige gegevens en begrippen, zijn gekoppeld aan wet- en regelgeving waardoor het mogelijk is om nadere afspraken te maken ten aanzien van levering en gebruik. Op basis van de gegevens en begrippen in de Stelselcatalogus en de procesbeschrijvingen vanuit de afnemers kunnen nadere afspraken worden gemaakt en verbeteringen worden doorgevoerd.

Ministerie IenM/Kadaster Aansluiten Kenniskluis

Het Kadaster heeft een aantal van haar registraties, waaronder de BRK, ondergebracht in een eigen catalogus genaamd Kenniskluis. Door de Stelselcatalogus te koppelen aan de Kenniskluis ontstaat er een Linked Open Data verbinding waarin beide catalogi actief gebruik maken van en doorverwijzen naar elkaars gegevens en begrippen met als gevolg meer transparantie voor gebruikers van deze catalogi.

Waternet - Informatiedashboard

Binnen Waternet worden zogenaamde informatiedashboards gemaakt waarin basisregistraties worden gekoppeld aan Kernregistraties van Waternet. Met de informatiedashboards worden servicedesk medewerkers ondersteund in hun activiteiten met als gevolg een betere en efficiëntere dienstverlening naar bedrijven en burgers.