Aansluiting op het Stelsel van Basisregistraties

De overheid vraagt van burgers, bedrijven en instellingen geen gegevens waarover zij al beschikt. Om dit uitgangspunt in de praktijk te realiseren is een Stelsel van Basisregistraties ingericht, waarin basisgegevens zijn opgenomen die nodig zijn voor het uitvoeren van verschillende (beslis)processen van overheidsorganisaties. Een deel van de gegevens in die basisregistraties is aangemerkt als 'authentiek'. Dat wil zeggen dat een overheidsorganisatie in beginsel kan uitgaan van de juistheid van het gegeven en in beginsel verplicht is dit te gebruiken bij de uitvoering van zijn taken.

Om het uitgangspunt van 'eenmalige registratie, meervoudig gebruik' zo breed mogelijk ingang te doen vinden, zegt 'Aanwijzing 161 voor de regelgeving' dat waar gegevensuitwisseling met de overheid aan de orde is, zoveel mogelijk wordt verwezen naar of aangesloten bij reeds bestaande begrippen uit de basisregistraties.

De Stelselcatalogus kan hierbij helpen, want ze geeft inzicht in de beschikbare authentieke gegevens uit de basisregistraties. Bij de definitie van een authentiek gegeven wordt verwezen naar de onderliggende wet- en regelgeving.