Begrip   Adres

Definitie
Door het bevoegde gemeentelijke orgaan aan een verblijfsobject, een standplaats of een ligplaats toegekende benaming, bestaande uit een combinatie van de naam van een openbare ruimte, een nummeraanduiding en de naam van een woonplaats
Toelichting
Het adres van een object wordt bepaald door de naam van de openbare ruimte, het huisnummer, meestal een postcode, een eventuele huisletter en huisnummertoevoeging en de naam van de woonplaats.
Eigenaar
Gemeente
Kwaliteit
Er zijn verschillende kwaliteitswaarborgen aanwezig, zoals borging bij de bronhouder, terugmelding van fouten door afnemers, kwaliteitsmonitoring door kwaliteitsmanagement en het toezicht door de minister. De kwaliteitsborging wordt omschreven in het kwaliteitskader (https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/beleidskaders/kwaliteitskader-bag-2019). Kwaliteitseisen die aan BAG-objecten gesteld worden, zijn:
Volledigheid: 100%. Alle objecten die voldoen aan de definitie van een van de BAG-objecttypen, moeten worden geregistreerd in de BAG.
Compleetheid: 100%. Alle te registreren kenmerken (attributen) van de geregistreerde objecten zijn opgenomen in de registratie.
Juistheid: 100%. Alle te registreren kenmerken (attributen) van de geregistreerde objecten zijn opgenomen in de registratie.
Actualiteit: De termijnen voor opnemen van gegevens in de registratie van een bronhouder zijn:
1. inschrijving van gegevens binnen vier werkdagen na de brondocumentdatum;
2. het in de registratie opnemen van de definitieve geometrie binnen zes maanden na het bij een verblijfsobject of pand registreren van de status in gebruik (niet ingemeten)