Begrip   Nummeraanduiding

Definitie
Een nummeraanduiding is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig toegekende aanduiding van een Verblijfsobject, een Standplaats of een Ligplaats.
Toelichting
Nummeraanduidingen kunnen alleen worden toegekend aan als zodanig aangewezen adresseerbare objecttypen. De thans aangewezen adresseerbare objecttypen zijn verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Praktijkhandleiding (https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/objecttypen/nummeraanduiding).

https://imbag.github.io/catalogus/hoofdstukken/conceptueelmodel
Authentiek
Ja
Eigenaar
Gemeente
Herkomst
Brondocument
Populatie
De basisregistratie adressen en gebouwen bevat alle officieel als zodanig toegekende nummeraanduidingen op het Nederlandse grondgebied. Nieuwe nummeraanduidingen worden in de basisregistratie adressen en gebouwen opgenomen op basis van daartoe aangewezen brondocumenten waarin het ontstaan van de nummeraanduiding als zodanig is vastgelegd. Daarnaast bevat de basisregistratie adressen en gebouwen alle geconstateerde nummeraanduidingen in de zin van artikel 2, tweede lid, onderdeel b, sub 5 van de wet. De gegevens over nummeraanduidingen blijven in de basisregistratie adressen en gebouwen aanwezig, ook indien de nummeraanduiding als zodanig wordt ingetrokken. De basisregistratie adressen en gebouwen bevat in principe geen gegevens over nummeraanduidingen die voor 1 juli 2009 zijn ingetrokken.
Kwaliteit
Er zijn verschillende kwaliteitswaarborgen aanwezig, zoals borging bij de bronhouder, terugmelding van fouten door afnemers, kwaliteitsmonitoring door kwaliteitsmanagement en het toezicht door de minister. De kwaliteitsborging wordt omschreven in het kwaliteitskader (https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/beleidskaders/kwaliteitskader-bag-2019). Kwaliteitseisen die aan BAG-objecten gesteld worden, zijn:
Volledigheid: 100%. Alle objecten die voldoen aan de definitie van een van de BAG-objecttypen, moeten worden geregistreerd in de BAG.
Compleetheid: 100%. Alle te registreren kenmerken (attributen) van de geregistreerde objecten zijn opgenomen in de registratie.
Juistheid: 100%. Alle te registreren kenmerken (attributen) van de geregistreerde objecten zijn opgenomen in de registratie.
Actualiteit: Inschrijving van gegevens binnen vier werkdagen na de brondocumentdatum.