Begrip   Openbare ruimte

Definitie
Een Openbare ruimte is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene buitenruimte die binnen één woonplaats is gelegen.
Toelichting
Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt wegen, water, spoorbanen en landschappelijke gebieden. Voor informatie wordt verwezen naar de Praktijkhandleiding (https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/objecttypen/openbare-ruimte).

https://imbag.github.io/catalogus/hoofdstukken/conceptueelmodel
Authentiek
Ja
Eigenaar
Gemeente
Herkomst
Brondocument
Populatie
De basisregistratie adressen en gebouwen bevat alle officieel als zodanig aangewezen openbare ruimten op het Nederlands grondgebied. Nieuwe openbare ruimten worden in de basisregistratie adressen en gebouwen opgenomen op basis van daartoe aangewezen brondocumenten waarin het ontstaan van de openbare ruimte als zodanig is vastgelegd. Daarnaast bevat de basisregistratie adressen en gebouwen alle geconstateerde openbare ruimten in de zin van artikel 2, tweede lid, onderdeel b, sub 4 van de wet. De gegevens over openbare ruimten blijven in de basisregistratie adressen en gebouwen aanwezig, ook indien de openbare ruimte als zodanig wordt ingetrokken. De basisregistratie adressen en gebouwen bevat in principe geen gegevens over openbare ruimten die voor 1 juli 2009 zijn ingetrokken.
Kwaliteit
Er zijn verschillende kwaliteitswaarborgen aanwezig, zoals borging bij de bronhouder, terugmelding van fouten door afnemers, kwaliteitsmonitoring door kwaliteitsmanagement en het toezicht door de minister. De kwaliteitsborging wordt omschreven in het kwaliteitskader (https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/beleidskaders/kwaliteitskader-bag-2019). Kwaliteitseisen die aan BAG-objecten gesteld worden, zijn:
Volledigheid: 100%. Alle objecten die voldoen aan de definitie van een van de BAG-objecttypen, moeten worden geregistreerd in de BAG.
Compleetheid: 100%. Alle te registreren kenmerken (attributen) van de geregistreerde objecten zijn opgenomen in de registratie.
Juistheid: 100%. Alle te registreren kenmerken (attributen) van de geregistreerde objecten zijn opgenomen in de registratie.
Actualiteit: Inschrijving van gegevens binnen vier werkdagen na de brondocumentdatum.