Begrip   Pand

Definitie
Een Pand is de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.
Toelichting
Voor de interpretatie van de definitie van het objecttype Pand wordt verwezen naar de Praktijkhandleiding (https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/objecttypen/pand).

https://imbag.github.io/catalogus/hoofdstukken/conceptueelmodel
Authentiek
Ja
Eigenaar
Gemeente
Relaties
Herkomst
Brondocument
Populatie
De basisregistratie adressen en gebouwen omvat gegevens over alle panden op het Nederlands grondgebied, die voldoen aan bovenstaande objectdefinitie. Gegevens over een nieuw pand worden in de basisregistratie adressen en gebouwen opgenomen bij verlening van de voor het realiseren van het pand benodigde toestemming of het opmaken van een in artikel 10, onderdeel b van de wet genoemd document van constatering. De gegevens over panden blijven in de basisregistratie adressen en gebouwen aanwezig, ook indien het pand als zodanig niet meer aanwezig is. De basisregistratie adressen en gebouwen bevat in principe geen gegevens over panden die op 1 juli 2009 niet meer als zodanig aanwezig waren.
Kwaliteit
Er zijn verschillende kwaliteitswaarborgen aanwezig, zoals borging bij de bronhouder, terugmelding van fouten door afnemers, kwaliteitsmonitoring door kwaliteitsmanagement en het toezicht door de minister. De kwaliteitsborging wordt omschreven in het kwaliteitskader (https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/beleidskaders/kwaliteitskader-bag-2019). Kwaliteitseisen die aan BAG-objecten gesteld worden, zijn:
Volledigheid: 100%. Alle objecten die voldoen aan de definitie van een van de BAG-objecttypen, moeten worden geregistreerd in de BAG.
Compleetheid: 100%. Alle te registreren kenmerken (attributen) van de geregistreerde objecten zijn opgenomen in de registratie.
Juistheid: 100%. Alle te registreren kenmerken (attributen) van de geregistreerde objecten zijn opgenomen in de registratie.
Actualiteit: Inschrijving van gegevens binnen vier werkdagen na de brondocumentdatum.