Begrip   Verblijfsobject

Definitie
Een verblijfsobject is de kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is.
Toelichting
Voor de interpretatie van de definitie van het objecttype Verblijfsobject wordt verwezen naar de Praktijkhandleiding (https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/objecttypen/verblijfsobject).

https://imbag.github.io/catalogus/hoofdstukken/conceptueelmodel
Authentiek
Ja
Eigenaar
Gemeente
Herkomst
Brondocument
Populatie
De basisregistratie adressen en gebouwen omvat gegevens over alle verblijfsobjecten op het Nederlands grondgebied die voldoen aan bovenstaande objectdefinitie. Gegevens over een nieuw verblijfsobject worden in de basisregistratie adressen en gebouwen opgenomen bij verlening van de voor het realiseren van het verblijfsobject benodigde toestemming of het opmaken van een in artikel 10, onderdeel b van de wet genoemd document van constatering. De gegevens over verblijfsobjecten blijven in de basisregistratie adressen en gebouwen aanwezig, ook indien het verblijfsobject als zodanig niet meer aanwezig is. De basisregistratie adressen en gebouwen bevat in principe geen gegevens over verblijfsobjecten die op 1 juli 2009 niet meer als zodanig aanwezig waren.
Kwaliteit
Er zijn verschillende kwaliteitswaarborgen aanwezig, zoals borging bij de bronhouder, terugmelding van fouten door afnemers, kwaliteitsmonitoring door kwaliteitsmanagement en het toezicht door de minister. De kwaliteitsborging wordt omschreven in het kwaliteitskader (https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/beleidskaders/kwaliteitskader-bag-2019). Kwaliteitseisen die aan BAG-objecten gesteld worden, zijn:
Volledigheid: 100%. Alle objecten die voldoen aan de definitie van een van de BAG-objecttypen, moeten worden geregistreerd in de BAG.
Compleetheid: 100%. Alle te registreren kenmerken (attributen) van de geregistreerde objecten zijn opgenomen in de registratie.
Juistheid: 100%. Alle te registreren kenmerken (attributen) van de geregistreerde objecten zijn opgenomen in de registratie.
Actualiteit: De termijnen voor opnemen van gegevens in de registratie van een bronhouder zijn:
1. inschrijving van gegevens binnen vier werkdagen na de brondocumentdatum;
2. het in de registratie opnemen van de definitieve geometrie binnen zes maanden na het bij een verblijfsobject of pand registreren van de status in gebruik (niet ingemeten)