Begrip   Woonplaats

Definitie
Een Woonplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorzien gedeelte van het grondgebied van de gemeente.
Toelichting
De indeling in woonplaatsen volgt uit de formele aanwijzing van woonplaatsen door het bevoegde gemeentelijke orgaan. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Praktijkhandleiding (https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/objecttypen/woonplaats).

https://imbag.github.io/catalogus/hoofdstukken/conceptueelmodel
Authentiek
Ja
Eigenaar
Gemeente
Herkomst
Brondocument
Populatie
De basisregistratie adressen en gebouwen bevat alle officieel als zodanig vastgestelde woonplaatsen op het Nederlandse grondgebied. Nieuwe woonplaatsen worden in de basisregistratie adressen en gebouwen opgenomen op basis van daartoe aangewezen brondocumenten waarin het ontstaan van de woonplaats als zodanig is vastgelegd. Daarnaast bevat de basisregistratie adressen en gebouwen alle geconstateerde woonplaatsen in de zin van artikel 2, tweede lid, onderdeel b, sub 3 van de wet. De gegevens over woonplaatsen blijven in de basisregistratie aanwezig, ook indien de woonplaats als zodanig wordt opgeheven. De basisregistratie bevat in principe geen gegevens over woonplaatsen die voor 1 juli 2009 zijn opgeheven.
Kwaliteit
Er zijn verschillende kwaliteitswaarborgen aanwezig, zoals borging bij de bronhouder, terugmelding van fouten door afnemers, kwaliteitsmonitoring door kwaliteitsmanagement en het toezicht door de minister. De kwaliteitsborging wordt omschreven in het kwaliteitskader (https://imbag.github.io/praktijkhandleiding/beleidskaders/kwaliteitskader-bag-2019). Kwaliteitseisen die aan BAG-objecten gesteld worden, zijn:
Volledigheid: 100%. Alle objecten die voldoen aan de definitie van een van de BAG-objecttypen, moeten worden geregistreerd in de BAG.
Compleetheid: 100%. Alle te registreren kenmerken (attributen) van de geregistreerde objecten zijn opgenomen in de registratie.
Juistheid: 100%. Alle te registreren kenmerken (attributen) van de geregistreerde objecten zijn opgenomen in de registratie.
Actualiteit: Inschrijving van gegevens binnen vier werkdagen na de brondocumentdatum.