Begrip   Appartementsrecht

Definitie
Een appartementsrecht is een onroerende zaak. Onder appartementsrecht wordt verstaan een aandeel in de goederen die in de splitsing zijn betrokken, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het gebouw die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Het aandeel kan mede omvatten de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van de bij het gebouw behorende grond. In het geval van lid 2 omvat het aandeel de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het stuk grond, die blijkens hun inrichting of aanduiding bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. (art. 5:106 lid 4 BW).
Toelichting
Kadastrale aanduiding authentiek volgens de BRK
Plaatselijke aanduiding (adres) authentiek volgens de BAG.
Overige gegevens zijn niet authentiek, maar wel basisgegeven.
Authentiek
Nee
Eigenaar
Kadaster
Herkomst
Ingeschreven akten waarin een appartementsrecht wordt gevestigd.
Populatie
Alle appartementsrechten die met een ingeschreven akte zijn gevestigd.
Kwaliteit
Zie: kwaliteitshandvest op www.kadaster.nl/kwaliteitshandvest