Begrip   OnroerendeZaak

Definitie
Een Onroerende Zaak is een Kadastraal object zijnde een perceel, een appartementsrecht of een leidingnetwerk. Zaken zijn de voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten. Onroerende zaken zijn de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken (art. 3:2 jo 3:3 lid 1 BW). Een onroerende zaak wordt aangeduid met een kadastrale aanduiding, dit is een unieke aanduiding die door het Kadaster wordt vastgesteld.
Toelichting
Veralgemenisering van specifiekere onroerende zaken, Perceel, Appartementsrecht en Leidingnetwerk.
Authentiek
Nee
Eigenaar
Kadaster
Herkomst
ntb
Populatie
Alle percelen, netwerken en appartementsrechten op het Nederlands grondgebied.
Kwaliteit
Zie: kwaliteitshandvest op www.kadaster.nl/kwaliteitshandvest