Begrip   Buitenland

Definitie
Het buitenland waar de persoon bij emigratie heeft aangegeven te gaan verblijven dan wel het buitenland waar de persoon zijn woonadres heeft dan wel het door de ingezetene opgegeven land van waaruit hij zich in Nederland gevestigd heeft; het buitenland, waar de persoon is geboren dan wel is overleden dan wel waar de sluiting of ontbinding van een huwelijk/geregistreerd partnerschap heeft plaatsgevonden; het buitenland waar kinderen, ouders en partners van personen die Nederland verblijven of verbleven hebben, geboren zijn.
Toelichting
Het land waar het adres buitenland zich bevindt of het buitenland waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.
Wetgeving
Eigenaar
Gemeente van inschrijving dan wel de minister van BZK.
Herkomst
Aangifte door of namens de persoon of opgave door een ABO (Aangewezen BestuursOrgaan) of de minister van BZK of brondocumenten.
Populatie
Personen die in Nederland verblijven of verbleven hebben dan wel als niet-ingezetenen zijn ingeschreven; personen waarvan de geboorte, het overlijden, de sluiting van een huwelijk/geregistreerd partnerschap dan wel de ontbinding een huwelijk/geregistreerd partnerschap niet in Nederland heeft plaatsgevonden; kinderen, ouders en partners van personen die in Nederland verblijven of verbleven hebben en waarvan de geboorte niet in Nederland heeft plaatsgevonden.
Kwaliteit
Administratief 99% correct.